Knosti LP Cleaning Fluid

119 DKK 119DKK / l Inkl. moms, ekstra leveringsomkostninger
Forventet levering mellem mandag, 28.06. og tirsdag, 29.06.
på lager

Produkt beskrivelser

LP Cleaning Liquid

 • Suitable for Knosti record cleaner
 • Amount: 1 L

sikkerhedsvejledninger H-beskrivelser

 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

sikkerhedsvejledninger P-beskrivelser

 • P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P264: Vask … grundigt efter brug.
 • P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P301-P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
 • P302-P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/…
 • P304-P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
 • P312: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
 • P321: Særlig behandling (se … på denne etiket).
 • P331: Fremkald IKKE opkastning.
 • P332-P313: Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
 • P362-P364: Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 • P370-P378: Ved brand: Anvend… til brandslukning.
 • P403: Opbevares på et godt ventileret sted.
 • P403-P233: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
 • P405: Opbevares under lås.
 • P501: Indholdet/beholderen afleveres til renovationen i henhold til de lokale bestemmelser.

Din kontaktperson: PA-afdeling

Vores kunder har også søgt på

Beslægtede produkter