La Tromba Valve Oil T2 Light

€ 5,90 Incl. btw, verzendkosten bijkomstig
Levering ongeveer tussen Dinsdag, 28.09. en Woensdag, 29.09.
direct leverbaar

Productdetails

Ventielolie T2

  • Extra dunne vloeistof
  • Inhoud: 63 ml
4331
Thomann Bestseller positie

veiligheidsaanwijzingen H-zinnen (gevaaraanduiding)

  • H302: Schadelijk bij inslikken.
  • H373: Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

veiligheidsaanwijzingen P-zinnen (gevaaraanduiding)

  • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P264: Na het werken met dit product … grondig wassen.
  • P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
  • P301-P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
  • P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Uw contactpersoon: Afdeling koper

Geïnteresseerden in dit artikel hebben ook het volgende gekocht

Aanverwante artikelen