La Tromba AG Silver Polish

7,10 € 56,80€ / l 32,46 PLN Zawiera podatek VAT, nie zawiera kosztów wysyłki
Szacowana dostawa pomiędzy Środa, 12.05. and Czwartek, 13.05.
Dostępny w magazynie

Szczegóły

Silver Polish

 • Cleaning and polishing fluid especially for silvered or full silver
 • Instruments and other precious metals
 • Cleans and smoothes silver plated surfaces without attacking the silver plating and brings your instrument to a shine
 • Seals the surface and protects the silver parts from rapid oxidation
 • Content: 125 ml

Safety Notes H statements

 • H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Safety Notes P statements

 • P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P302-P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…
 • P333-P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P363: Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do …

Asystent sprzedaży: Instrumenty dęte

Klienci którzy oglądali ten artykuł kupili u nas następujące produkty

Podobne produkty